ح ر ك

KÖK HARFLER:  ح ر ك

ANLAM: 

حَرَكَ : Hareket etmek; bir hareket veya koşuşturma halinde olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَرَكَ (geniş zamanlı يَحْرُكُ mastar ismi حَرْكًا) ve حَرِكَ (geniş zamanlı يَحْرَكُ mastar ismi حَرَكًا): O kişi ya da şey hareket etti; bir hareket veya koşuşturma halindeydi ya da o hale geldi.

حَرَّكَهُ : O şeyi ya da kişiyi hareket ettirdi, harekete geçirdi, kışkırttı, sarstı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَرَّكَ fiil-II 1 Tahrik etti, hareketlendirdi 75/16

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

HarekeحَرَكَةArap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.
Hareketحَرَكَة1: Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon.2: Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma.3: Davranış, tutum.4: Yola çıkma.5: Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım.
Harekâtحَرَكَات1: Davranışlar, eylemler. Hareketler.2: Belli bir amaç gözetilerek bir askerî birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama vb. işler.
Tahrîkتَحْرِيك1: Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma.2: Cinsel isteği, duyguları uyandırma.3: Bir kimseyi kötü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma.
Muharrikمُحَرِّك1: Hareketini sağlayan, harekete getiren.2: Kışkırtıcı, ayartıcı. 3: Dürtü.
TeharrükتَحَرُّكHareketlenmek, kımıldamak. Hareket etmek.
Müteharrikمُتَحَرِّك1: Yer değiştirebilen, oynar, devingen, hareketli.2: İşleyen, çalışan.

Hareke kelimesi, hareket sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır. “1. hareket, 2. Arap harflerine eklenen seslendirme işaretleri” anlamındadır.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَرَّكَ : Fiil-II.

75:16 لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
Diyanet Meali: (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. *