Kaynaklar

Sitemizi hazırlarken aşağıdaki kaynaklardan istifade ettik. Sitenin oluşumu henüz tamamlanmadığı için, kaynaklar da zaman içerisinde artış gösterecektir.

1. ELEKTRONİK KAYNAKLAR

corpus.quran.com

kuranharitasi.com

kuranmeali.com

nedirnedemek.com

nisanyansozluk.com

Hasenat Uygulaması

2. MATBU ESERLER

Abdurrahman, Âişe (Çev: Ertuğrul Özalp. Ömer Aydın). (2015). Beyânî Tefsir Yöntemi ve Örnekleri. İşaret Yayınları, İstanbul.

Abur-Rijaal, Mass’ad. (1993). A Pocket Dictionary of Synonyms and Antonyms. Librairie du Liban Publishers.

Akyüz, Vecdi. (1995). Arapçada Fiil Zamanları. İFAV Yayınları, İstanbul.

Askerî, Ebû Hilâl, (Çev: Veysel Akdoğan). (2013). Arap Dili’nde ve Kur’ân’da Farklar Sözlüğü (2.bs). İşaret Yayınları, İstanbul.

Bursevî, İsmail Hakkı, (Çev: Ömer Aydın). (2011). Kelimeler Arasındaki Farklar. İşaret Yayınları, İstanbul.

Çanga, Mahmut. (1991). Kur’an-ı Kerim Lugatı. Timaş Yayınları, İstanbul.

Çörtü, Meral. (1995). Arapça Dilbilgisi Sarf. İFAV Yayınları, İstanbul.

Danavi, Said / Joseph Malik. (2013). Mu’cemü’l Müterâdifat ve’l Eddad. Müessesetü’l Hadise li’l Kitab, Tarablus.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2016). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 1 – Ğâfir Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2016). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 2 – Fussilet Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2017). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 3 – Şûrâ Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2017). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 4 – Zuhruf Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2018). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 5 – Duhân Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2020). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 6 – Câsiye Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ebu Musa, Muhammed Muhammed, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2020). Hâ-Mîm Sûreleri Belâgi Tefsîri 7 – Ahkâf Sûresi. İşaret Yayınları, İstanbul.

Ermiş, Hamza. (2014). Arapça’dan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü (2.bs). Ensar Yayınları, İstanbul.

Ermiş, Hamza. (2012). Türkçeleşmiş Arapça Kelimelerin Tasnifi ve Kök Analizi. Cantaş Yayınları, İstanbul.

Güler, İsmail; Günday, Hüseyin; Şahin, Şener. (2005). Arapça Dilbilgisi (2.bs). ALFA Yayınları, İstanbul.

İbn Manzûr Ensâri, Ebu’l Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükerrem b. Ali. (2009). Lisanü’l-Arab (15 cilt). Beyrut-Lübnan.

İsfahani, Rağıb, (Çev: Abdülbâki Güneş, Mehmet Yolcu). (2006). Müfredât. Çıra Yayınları, İstanbul.

İstiklal Marşı Derneği. (2013). Türkün Dili Kur’an Sözü. Tiyo, İstanbul.

İşler, Emrullah. (1997). Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları. İstanbul.

Kanar, Mehmet. (2003). Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (2.bs). Derin Yayınları, İstanbul.

Karamollaoğlu, Fatma Serap. (2020). Kur’an’ı Anlayarak Okuma Rehberi (3.bs). İşaret Yayınları, İstanbul.

Lugavi, Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ İbn Fâris. (2012). Mu’cemü’l Mekayis fi’l Luga. Darü’l Fikr, Beyrut.

Mukâtil bin Süleyman, (Çev: M. Beşir Eryarsoy). (2016). Kur’ân Terimleri Sözlüğü (2.bs). İşaret Yayınları, İstanbul. 

Mustafevî, El Allâme. (2009). Et Tahkik Fi Kelimetu’l Kur’âni’l Kerim (14 Cilt). Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut-Lübnan.

Mutçalı, Serdar. (2012). Arapça – Türkçe Sözlük (3.bs). Dağarcık Yayınları, İstanbul.

Müstecâbî-zâde İsmet. (2011). Lafızlar Arasındaki Farklar. İşaret Yayınları, İstanbul.

Sâmerrâî, Fâdıl Sâlih, (Çev: Osman Ertuğrul). (2015). Kur’ân Kelimelerinin Sırlı Dünyası. Cantaş Yayınları, İstanbul.

Sâmerrâî, Fâdıl Sâlih, (Çev: Osman Ertuğrul). (2015). Kur’ân’ın Beyân Üslûbu. Rağbet Yayınları, İstanbul.

Sâmerrâî, Fâdıl Sâlih, (Çev: Fatma Serap Karamollaoğlu). (2016). Kur’ân’ın Edebî Dili (2.bs). İşaret Yayınları, İstanbul.

Sarı, Mevlût. (2018). El-Mevarid / Arapça-Türkçe Lûgat. Kitap Kalbi Yayınları, İstanbul.

Tietze, Andreas. (2016). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (10 cilt). Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara.

Türkmen, Sabri. (2017). Kur’an-ı Kerim’de Anlam İncelikleri (Furûk Bağlamında). Çıra Akademi Yayınları, İstanbul.

Yavuz, Hasan. (2020). Arap Dilinde Câmid Fiiller ve Kur’an’daki Kullanımları (Yüksek Lisans Tezi). Malatya.